Chế độ chính sách

Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên Khóa 45,46,47 và 48
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên Khóa 45,46,47 và 48
 
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 1 2023-2024
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 1 2023-2024
 
THÔNG BÁO THU HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; HỖ T RỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 48
THÔNG BÁO THU HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; HỖ T RỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 48
 
[THÔNG BÁO] Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2024 đối với sinh viên K45, 46 và 47
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2024 đối với sinh viên K45, 46 và 47
 
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy 2022- 2023
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy
 
QĐ 2840/QĐ - ĐHLHN Về việc cấp học bổng học tập
Quyết định về việc cấp học bổng học tập 2022 - 2023
 
QĐ 1080/QĐ-ĐHLHN Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44 học kì II năm học 2022 - 2023, sinh viên các khóa 45, 46 và 47 học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy: Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phi học kì II năm học 2022 - 2023 cho 32 sinh viên khóa 44; học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024 cho 127 sinh viên các khóa 45, 46 và 47 hệ đào tạo chính quy tập trung (có danh sách kèm theo).
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47
Phòng Công tác sinh viên thông báo đối với sinh viên khóa 44, 45, 46 và khoá 47 thuộc đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên phải nộp các loại giấy tờ sau: 1. Đơn (theo mẫu); 2. Bản sao giấy khai sinh (bản chứng thực); 3. Bản sao (bản chứng thực) các loại giấy tờ để chứng minh mình thuộc các loại đối tượng trên. 4. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ và đã được xét duyệt hưởng trong toàn khoá học thì không phải nộp lại hồ sơ.
 
QĐ 5286/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 47
Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phí cho 102 sinh viên khóa 47 hệ đào tạo chính quy tập chung (có danh sách kèm theo)
 
QĐ số 5287/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 47
Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2022 - 2023 cho 29 sinh viên khóa 47 hệ đào tạo chính quy tập chung (có danh sách kèm theo)
 
Quyết định 4319/QĐ - ĐHLHN Về việc hỗ trợ sinh viên khóa 47 đại học hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn
Hỗ trợ chó 21 sinh viên khóa 47 có hoàn cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo). Áp dụng mức hỗ trợ đối với sinh viên có tên là 2.000.000 đồng (hai triệu dồng). Nguồn tiền hỗ trợ được trích từ quỹ học bổng tài trợ
 
QĐ 4371 26/10/2022 Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Cấp tiền trợ cấp xã hội từ học kỳ I năm học 2022 - 2023 bổ sung cho 04 sinh viên khóa 45 và khóa 46 (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy và danh sách kèm theo
 
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy và danh sách sinh vên kèm theo
 
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022
 
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
 
Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)
Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)
 
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)
 
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập học kỳ I (2021-2022)
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập học kỳ I (2021-2022)