Chế độ chính sách

Quyết định 4319/QĐ - ĐHLHN Về việc hỗ trợ sinh viên khóa 47 đại học hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn
Hỗ trợ chó 21 sinh viên khóa 47 có hoàn cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo). Áp dụng mức hỗ trợ đối với sinh viên có tên là 2.000.000 đồng (hai triệu dồng). Nguồn tiền hỗ trợ được trích từ quỹ học bổng tài trợ
 
QĐ 4371 26/10/2022 Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Cấp tiền trợ cấp xã hội từ học kỳ I năm học 2022 - 2023 bổ sung cho 04 sinh viên khóa 45 và khóa 46 (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy và danh sách kèm theo
 
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy và danh sách sinh vên kèm theo
 
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022
 
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
 
Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)
Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)
 
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)
 
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập học kỳ I (2021-2022)
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập học kỳ I (2021-2022)
 
Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I (2021-2022)
Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I (2021-2022)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 2 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 2 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44,45 hưởng HTCPHT học kỳ 2 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44,45 hưởng HTCPHT học kỳ 2 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 và K45 hưởng TCXH từ kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 và K45 hưởng TCXH từ kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 hưởng HTCPHT học kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 hưởng HTCPHT học kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng HTCPHT kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng HTCPHT kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2(2019-2020)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2(2019-2020)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 miễn giảm học phí bổ sung kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 miễn giảm học phí bổ sung kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019