Chế độ chính sách

DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
 
Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)
Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)
 
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)
 
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập học kỳ I (2021-2022)
Quyết định hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập học kỳ I (2021-2022)
 
Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I (2021-2022)
Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I (2021-2022)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 2 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 2 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44,45 hưởng HTCPHT học kỳ 2 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44,45 hưởng HTCPHT học kỳ 2 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 và K45 hưởng TCXH từ kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 và K45 hưởng TCXH từ kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 miễn giảm học phí kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 hưởng HTCPHT học kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K42,43,44 và 45 hưởng HTCPHT học kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng HTCPHT kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng HTCPHT kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2(2019-2020)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2(2019-2020)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 miễn giảm học phí bổ sung kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 miễn giảm học phí bổ sung kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
 
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập K43 Học kỳ 1 2018-2019
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập K43 Học kỳ 1 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 hưởng Trợ cấp xã hội từ HK I 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 hưởng Trợ cấp xã hội từ HK I 2018-2019
 
Chế độ chính sách cho sinh viên các khóa 40, 41 & 42 HK I năm học 2018 - 2019
DS sinh viên khóa 40, 41 & 42 được hưởng chế độ MGHP, HTCPHT, TCXH học kỳ I năm học 2018 - 2019