Điểm rèn luyện

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2022- 2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 44,45,46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Thực hiện Kế hoạch 452/KH-ĐHLHN ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc xét điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022- 2023. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên khóa 44,45,46 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 sẽ tiến hành thông qua hình thức trực tuyến
 
QĐ 5326 QĐ-ĐHLHN Về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên các khoá 44, 45 và 46 hệ chính quy văn bằng thứ nhất
Công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên các khoá 44, 45 và 46 hệ chính quy văn bằng thứ nhất (có danh sách kèm theo)
 
THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46
Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện (ĐRL) của mình trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 bằng cách sử dụng phần mềm đánh giá ĐRL trên Website theo đường link sau: http://58.186.31.127:8080/Practise Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên có phản hồi về kết quả vui lòng phản hồi trực tiếp đến trưởng khóa quản lý, cụ thể: - Khóa 44: Cô Phan Thuỳ Dương - Phòng B102 - Khóa 45: Thầy Vũ Gia Hoàng – Phòng B103 - Khóa 46: Thầy Phan Hùng Quang – Phòng B103 - Thời gian tiếp nhận phản hồi từ: 08/12/2022 – 10/12/2022./.
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021- 2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45 VÀ KHÓA 46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021- 2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45 VÀ KHÓA 46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
 
Điểm rèn luyện sinh viên Khóa 43 (2018-2022) hệ đào tạo chính quy văn băng 1
Điểm rèn luyện sinh viên Khóa 43 (2018-2022) hệ đào tạo chính quy văn băng 1