Quy chế, quy định dành cho học viên, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Quy định về thu,nộp học phí, bảo hiểm y tế, chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội
Quy định về thu,nộp học phí, bảo hiểm y tế, chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội
 
Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
[GÓP Ý] Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội
[GÓP Ý] Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế, Quy định về đào tạo
Quy chế, Quy định về đào tạo
 
Quy định, Quy chế Công tác sinh viên
Quy định, Quy chế Công tác sinh viên