Quy chế, Quy định về đào tạo

Đăng vào 14/06/2021 16:31

Stt

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

1

Quy chế đào tạo trình độ đại học  của Trường Đại học Luật Hà Nội

2626/QĐ-ĐHLHN

23/8/2018

Đang cập nhật

  Quy chế đào tạo trình độ đại học  của Trường Đại học Luật Hà Nội 2719/QĐ-ĐHLHN 12/8/2021

Chi tiết

Hướng dẫn

2

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật 

2100/QĐ-ĐHLHN

21/8/2014

Đang cập nhật

3 Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2021 (Khóa 46) 2260/QĐ-ĐHLHN 30/6/2021 Chi tiết

4

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế 

2748/QĐ-ĐHLHN

17/11/2015

Đang cập nhật

5. Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế năm 2021 (Khóa 46) 2262/QĐ-ĐHLHN 30/6/2021 Chi tiết

6

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật Thương mại quốc tế

2747/QĐ-ĐHLHN

17/11/2015

Đang cập nhật

7 Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật Thương mại quốc tế năm 2021 (Khóa 46) 2263/QĐ-ĐHLHN 30/6/2021 Chi tiết

5

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ anh – chuyên ngành tiếng Anh pháp lý

2595/QĐ-ĐHLHN

21/10/2014

Đang cập nhật

6

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chất lượng cao ngành luậtỉ

2373/QĐ-ĐHLHN

29/9/2014

Đang cập nhật

7.  Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chất lượng cao ngành luậtỉ năm 2021 (Khóa 46) 2260/QĐ-ĐHLHN 0/6/2021 Chi tiết

8

Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội

2418/QĐ-ĐHLHN

01/10/2014

Đang cập nhật

9

Quy định đào tạo cùng lúc hai chương trình  đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội

2224/QĐ-ĐHLHN

18/9/2015

Đang cập nhật

10

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy

120/QĐ-ĐHLHN

15/01/2018

Đang cập nhật