Quy định, Quy chế Công tác sinh viên

Đăng vào 14/06/2021 15:53

Stt

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

1

Quy chế Công tác sinh viên

2722/QĐ-ĐHLHN

27/8/2018

Chi tiết

2

Quy định Về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội

2270/QĐ-ĐHLHN

30/6/2021

Chi tiết

3

Quy định về thu,nộp học phí, bảo hiểm y tế, chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội của Trường đại học luật hà nội

2124/QĐ-ĐHLHN

22/6/2021

Chi tiết

4

Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Luật Hà Nội

4023/QĐ-ĐHLHN

05/11/2020

Chi tiết

5

Quy chế quản lý học viên, sinh viên nội trú của Trường Đại học Luật Hà Nội

2738/QĐ-ĐHLHN

13/8/2021

Chi tiết

Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng Thủ Khoa trúng tuyển và Thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội 2445/QĐ-ĐHLHN 22/6/2022 Chi tiết
7

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

1181/QĐ-ĐHLHN 21/3/2022 Chi tiết
8 Quy chế về công tác cố vấn học tập Trường Đại học Luật Hà Nội 2633/QĐ-ĐHLHN 04/11/2015 Chi tiết
9 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ Đại học hệ  chính quy văn bằng 1 5211/QĐ-ĐHLHN 15/12/2022 Chi tiết
10 Quyểt định 5893 QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy chế về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy văn bằng thứ nhẩt của Trường Đại học Luật Hà Nội Quyểt định 5893 QĐ-ĐHLHN 26/12/2022 Chi tiết