Quy định về thu,nộp học phí, bảo hiểm y tế, chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội

Đăng vào 16/11/2022 14:11

  STT

Văn bản

Số hiệu văn bản    

Ngày ban hành

Nội dung

     1      

Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

số 861/QĐ-TTg

04-06-2021

Chi tiết