QĐ SỐ 5288/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 47

Đăng vào 21/12/2022 15:10

Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2022 - 2023 khóa 47: QĐ số 5288-QDĐHLHN Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy.pdf