Thông báo

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích và trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2023-2024
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích và trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2023-2024
 
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 45,46,47 và 48 hệ chính quy văn bằng thứ nhất
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 45,46,47 và 48 hệ chính quy văn bằng thứ nhất
 
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 2 2023-2024 phân hiệu Đắk Lắk
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 2 2023-2024 phân hiệu Đắk Lắk
 
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội việc làm Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội việc làm Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
 
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 2 2023-2024
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 2 2023-2024
 
Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 45,46,47 và 48 theo hình thức trực tuyến
Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 45,46,47 và 48 theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
 
Thông báo Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Thông báo Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên Khóa 45,46,47 và 48
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên Khóa 45,46,47 và 48
 
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024
 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
 
Thông báo tuyển dụng của Công ty Luật Trí Tài
Thông báo tuyển dụng của Công ty Luật Trí Tài
 
Tuyển dụng Công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh
Tuyển dụng Công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh
 
Tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023
 
Thông báo tuyển dụng của Bộ Ngoại giao năm 2023
Thông báo tuyển dụng của Bộ Ngoại giao năm 2023
 
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 1 2023-2024
Quyết định về việc Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ 1 2023-2024
 
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên K43 (2018-2022)
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên K43 (2018-2022)
 
Thông báo về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế năm 2024 đối với sinh viên các khóa 45,46 va 47 tại trụ sở chính
Thông báo về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế năm 2024 đối với sinh viên các khóa 45,46 va 47 tại trụ sở chính
 
THÔNG BÁO THU HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; HỖ T RỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 48
THÔNG BÁO THU HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ; HỖ T RỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 48
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC