QĐ 1080/QĐ-ĐHLHN Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44 học kì II năm học 2022 - 2023, sinh viên các khóa 45, 46 và 47 học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024

Đăng vào 29/03/2023 10:41

Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy: Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phi học kì II năm học 2022 - 2023 cho 32 sinh viên khóa 44; học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024 cho 127 sinh viên các khóa 45, 46 và 47 hệ đào tạo chính quy tập trung (có danh sách kèm theo).


Xem Quyết định và danh sách kèm theo tại: QĐ 1080 QĐ-ĐHLHN Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44,45,46,47 năm 2023.pdf