Thông báo :Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 04/05/2023 16:10

Kế hoạch 1665/KH-ĐHLHN ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội: Xem tại đây

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch 1665/KH-ĐHLHN ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Phòng Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên toàn Trường một số nội dung sau:

1. Toàn thể sinh viên của Trường nghiêm túc thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà nội.

2. Đối tượng và nội dung khảo sát

2.1. Sinh viên Ngành Luật

https://forms.office.com/r/hmV7KMFs0A

https://forms.office.com/r/3iNkHFQ3ri

2.2. Sinh viên Ngành Luật Kinh tế

https://forms.office.com/r/Kz0EmwxNgc

https://forms.office.com/r/hKmkkaaPfa   

2.3. Sinh viên Ngành Luật Thương mại quốc tế

https://forms.office.com/r/FM6FavBU8c  

https://forms.office.com/r/Sr8NA6TNhH  

2.4. Sinh viên Ngành Ngôn ngữ anh

https://forms.office.com/r/3yJyRYxRtX  

https://forms.office.com/r/eziHUTVRVq  

2.5. Sinh viên Chương trình đào tạo Chất lượng cao

https://forms.office.com/r/C0WTpLJcXb  

https://forms.office.com/r/BVJsyurShr

3. Hình thức khảo sát

Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân do Trường cung cấp để thực hiện việc khảo sát trực tuyến đầy đủ đối với 02 phiếu tương ứng với đối tượng của mình. Các trường hợp chưa có tài khoản hoặc cần khôi phục mật khẩu, sinh viên liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin để cấp tài khoản hoặc khôi phục mật khẩu.

4. Thời gian thực hiện:  Đến hết ngày 09/5/2023

Lớp trưởng lập danh sách sinh viên đã tham gia khảo sát, lấy ý kiến và gửi thư điện tử về địa chỉ phongctsv@hlu.edu.vn cho Phòng Công tác sinh viên để tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu.

Đề nghị sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện theo thời hạn được xác định trong thông báo này./.             

 


 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Đã Ký

 

 

Nguyễn Sơn Tùng