BAN NỘI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 (ĐỢT 2)

Đăng vào 30/09/2022 00:00

BAN NỘI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 (ĐỢT 2)

Ban Nội chính Trung ương tuyển dụng 05 công chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Các nội dung chi tiết liên quan đến đối tượng và hồ sơ dự tuyển được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương (noichinh.vn).

- Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm viên trang tại Phòng Hành chính Tổng hạn. Văn nhưng Ban Nội chính

Chi tiết