Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn ,giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khoá 43, 44, 45 và Khoá 46

Đăng vào 28/02/2022 00:00

Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn ,giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khoá 43, 44, 45 và Khoá 46

Link xác nhận sau khi đã gửi hồ sơ bản cứng qua đường bưu điện: https://forms.office.com/r/0xZEBjiZD7