Thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khoá 42 hệ chính quy

Đăng vào 12/11/2021 00:00

1. Công văn số:3869-CV/TĐTN-TCKT Về việc giới thiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thành đoàn Hà Nội: Chi tiết

2. Công văn số:3066/ĐHLHN-CTSV về việc giới thiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2021 ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội: Chi tiết 

3. Công văn số:3955-CV/TĐTN-TCKT về việc thông báo kết quả của Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Thành đoàn Hà Nội: Chi tiết

4. Công văn số: 3374/ĐHLHN-CTSV về việc trả lời Công văn số 3955/CV/TĐHN-TCKT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Luât Hà Nội: Chi tiết

5. Quyết định khen thưởng sinh viên thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khoá 42 hệ chính quy: Chi tiết