Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên

Đăng vào 20/05/2022 19:57

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên

Trường Đại học Luật Hà Nội)

Căn cứ Kế hoạch số 1182/KH-ĐHLHN ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt hoạt động, Phòng Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên toàn trường về việc thực hiện khảo sát như sau:

  1. Triển khai đến toàn thể sinh viên của Trường và yêu cầu 100% sinh viên trong lớp tham gia khảo sát theo yêu cầu dưới đây. Lập danh sách sinh viên đã tham gia khảo sát và gửi cho Phòng Công tác sinh viên để theo dõi, tổng hợp chung về danh sách đã tham gia khảo sát.
  2. Đối tượng và nội dung khảo sát
  • Sinh viên ngành Luật học:

https://forms.office.com/r/m9yy1hKmqr

https://forms.office.com/r/F0T64qbu8U

  • Sinh viên ngành Luật Kinh tế:

https://forms.office.com/r/qiddmyyWiV

https://forms.office.com/r/5Yu4eiGVKm

  • Sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế:

https://forms.office.com/r/zYtq90kfrx

https://forms.office.com/r/LsBEm9tbp9

  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh:

https://forms.office.com/r/bVLLxw39pU

https://forms.office.com/r/tVAza1FLn7

  • Sinh viên ngành Luật chương trình chất lượng cao:

https://forms.office.com/r/LHz1vEkqqT

https://forms.office.com/r/j78RAAdd2k

  1. Yêu cầu về kỹ thuật: sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân của Trường để điền phiếu khảo sát. Các trường hợp chưa có tài khoản hoặc cần khôi phục mật khấu, vui lòng liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin để cấp tài khoản hoặc khôi phục mật khẩu.
  2. Yêu cầu về thời gian: toàn thể sinh viên có trách nhiệm tham gia khảo sát trực tuyến đầy đủ 02 phiếu nêu trên; hoàn thành chậm nhất là 12 giờ ngày Chủ Nhật 22 tháng 5 năm 2022 và báo cáo cho lớp trưởng về việc đã tham gia khảo sát.

Lớp trưởng lập danh sách sinh viên đã tham gia khảo sát và gửi thư điện tử theo địa chỉ phongctsv@hlu.edu.vn cho Phòng Công tác sinh viên để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.

Đề nghị các lớp nghiêm túc triển khai nội dung công tác này./.