Đăng ký tiêm mũi 3 vaccine covid-19 cho người học của trường vào ngày 09/02/2022 tại bệnh viện Giao thông vận tải

Đăng vào 03/02/2022 00:00

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức tiêm vaccine covid-19 mũi 3 (Pfizer) cho người học của trường vào ngày 09/02/2022 tại bệnh viện Giao thông vận tải.

Điều kiện: Đã tiêm mũi 2 trước ngày 09/2/2022 (được 3 tháng) và tự nguyện, đồng ý tiêm.

Thời hạn đăng ký đến hết 12h00 ngày 05/02/2022

Link đăng ký tiêm Vaccin: https://forms.office.com/r/X9J2pVsD5Q

Link Phụ lục 3 và 4: https://hluedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/hoangvg_hlu_edu_vn/EQvNUKWduChKhP0yqr9nZqYBTymxo2RJbGE08WfbNSYSdQ?rtime=nvEIWE_o2Ug