Báo cáo việc làm của sinh viên K39

Đăng vào 24/12/2019 00:00

Thực hiện theo Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017  Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (tương ứng Khóa 39 của Trường Đại học Luật Hà Nội).

Kết quả khảo sát sơ bộ:

STT

NỘI DUNG KHẢO SÁT

TỶ LỆ

1

Số lượng sinh viên có việc làm

75,36%

2

Số lượng sinh viên chưa có việc làm đang học nâng cao

8,43%

3

Số lượng sinh viên chưa có việc làm

16,21%

Báo cáo cụ thể: Xem tại đây