Báo cáo việc làm của sinh viên K37

Đăng vào 30/03/2018 00:00

Thực hiện theo Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp về báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (tương ứng Khóa 37 của Trường Đại học Luật Hà Nội).

Kết quả khảo sát sơ bộ:

STT

NỘI DUNG KHẢO SÁT

TỶ LỆ

1

Số lượng sinh viên có việc làm

64,29%

2

Số lượng sinh viên chưa có việc làm đang học nâng cao

17,9%

3

Số lượng sinh viên chưa có việc làm

17,81%

Báo cáo cụ thể: Xem tại đây