Báo cáo việc làm của sinh viên K38

Đăng vào 30/03/2019 00:00

Khảo sát nhằm thực hiện Công văn Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (tương ứng Khóa 38 của Trường Đại học Luật Hà Nội).

Kết quả khảo sát sơ bộ:

STT

NỘI DUNG KHẢO SÁT

TỶ LỆ

1

Số lượng sinh viên có việc làm

84,46%

2

Số lượng sinh viên chưa có việc làm đang học nâng cao

5%

3

Số lượng sinh viên chưa có việc làm

10,54%

Báo cáo cụ thể: Xem tại đây