Khen thưởng sinh viên có thành tích trong các Cuộc thi

Đăng vào 05/01/2022 09:43

Quyết định số 4637/QĐ-ĐHLHN ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc khen thưởng sinh viên có thành tích trong các Cuộc thi: Chi tiết

Quyết định số 4638/QĐ-ĐHLHN ngày 28 tháng 12 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội về việc khen thưởng cho giảng viên tham gia huấn luyện và sinh viên có thành tích cao trong Cuộc thi Phiên tào giả định và Luật Đầu tư quốc tế năm 2021 và Cuộc thi trọng tài thương mại quốc tế tại Úc năm 2021: Chi tiết