Quyết định khen thưởng, trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích trong học tập.

Đăng vào 21/11/2021 10:03

Quyết định khen thưởng, trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích trong học tập.

1. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy:

https://hluedu-my.sharepoint.com/.../EtyGlMFbO7RFhDEHJPjb...

2. Quyết định về việc khen thưởng Tập thể xuất sắc trong toàn khóa học của Khóa 42 hệ chính quy:

https://hluedu-my.sharepoint.com/.../EQNsuO0MbOROqbxdI8uO...

3. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích học tập loại xuất sắc trong toàn khóa học:

https://hluedu-my.sharepoint.com/.../EWWS3o7v0NdKp...

4. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích học tập loại giỏi trong toàn khóa học:

https://hluedu-my.sharepoint.com/.../EmGnEOFk219JjGmHjYHP...

5 Quyết định về việc tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích học tập cao trong toàn khóa học:

https://hluedu-my.sharepoint.com/.../EZelRk-7bmBCgJuW...

Ghi chú: Tất cả khen thưởng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của các bạn sinh viên đã đăng ký với Trường.