Quyết định MGHP, HTCPHT, TCXH sinh viên Khoá 43,44,45 và 46 học kỳ II (2021-2022)

Đăng vào 12/05/2022 00:00

[THÔNG BÁO]

1. QĐ Số 1788 QĐ-ĐHLHN Quyết định vv miễn giảm phí cho sinh viên hệ sinh quy:

https://hluedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phongctsv_hlu_edu_vn/EZVtwgEnK0FPu3_n-ALH3OgB1Q0VLHIy0zVnwCDrKJ-Xog?e=gBNcwM

2. QĐ Số 1789 QĐ-ĐHLHN Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy:

https://hluedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phongctsv_hlu_edu_vn/ETGTlCnCR2RBpDWsr2HrtuYBwh4mBXiRMhPXR96lJhZeig?e=qhzkvT

3. QĐ Số 1790 QĐ-ĐHLHN Quyết định vv hỗ trợ học tập cho sinh viên hệ chính quy:

https://hluedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phongctsv_hlu_edu_vn/EXu4Doymk5lDlaRbAo0nwYgB4G-yEE7XyZk8lItckN7cFQ?e=ioCxML

4. QĐ Số 1791 QĐ-ĐHLHN Quyết định vv trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy:

https://hluedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phongctsv_hlu_edu_vn/ET1Xf4_0e_hAiDaN0_2fCSoBB0OGu1mYkYxfIU3DFRWQRQ?e=mnXuAC