Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022)

Đăng vào 14/01/2022 16:15

Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I(2021-2022):

https://hluedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/phongctsv_hlu_edu_vn/EVYac6Owaf9PhiHqrsiwATMBTJRZwADWG5HQqQVVmD28Pw?e=rB4IAB