Quy định, Quy chế Công tác sinh viên

Đăng vào 14/06/2021 15:53

Stt

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

1

Quy chế Công tác sinh viên

2722/QĐ-ĐHLHN

27/8/2018

Đang cập nhật

2

Quy định Về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội

2270/QĐ-ĐHLHN

30/6/2021

Chi tiết

3

Quy định về thu,nộp học phí, bảo hiểm y tế, chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội của Trường đại học luật hà nội

2124/QĐ-ĐHLHN

22/6/2021

Chi tiết

4

 

 

 

 

5