Quy định, Quy chế Công tác sinh viên

Đăng vào 14/06/2021 15:53

Stt

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

1

Quy chế Công tác sinh viên

2722/QĐ-ĐHLHN

27/8/2018

Đang cập nhật

2

Quy định Về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội

2270/QĐ-ĐHLHN

30/6/2021

Chi tiết

3

Quy định về thu,nộp học phí, bảo hiểm y tế, chính sách miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội của Trường đại học luật hà nội

2124/QĐ-ĐHLHN

22/6/2021

Chi tiết

4

Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Luật Hà Nội

4023/QĐ-ĐHLHN

05/11/2020

Chi tiết

5

Quy chế quản lý học viên, sinh viên nội trú của Trường Đại học Luật Hà Nội

2738/QĐ-ĐHLHN

13/8/2021

Chi tiết

Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng Thủ Khoa trúng tuyển và Thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội 2445/QĐ-ĐHLHN 22/6/2022 Chi tiết
7

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

1181/QĐ-ĐHLHN 21/3/2022 Chi tiết