Thông báo về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ.

Đăng vào 19/01/2018 15:52

TRƯÒNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

        Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tổ chức đối thoại và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chuẩn đầu ra môn Ngoại ngữ đối với sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội.

        Phòng Công tác sinh viên thông báo tới:

  1. Các Đảng viên thuộc hai Chi bộ sinh viên.
  2. Toàn thể Ban chấp hành Đoàn Trường, Ban thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
  3. Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn, và các sinh viên quan tâm của các Khóa 39, 40, 41, 42 đến dự và đối thoại.

Thời gian: 14h30 ngày 23 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường A403 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đề nghị tất cả các thành phần nêu trên có mặt đầy đủ đúng thời gian.

                                                                 

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                   Nguyễn Văn Phú