Thông báo nộp bảo hiểm y tế bổ sung

Đăng vào 04/12/2017 12:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Nộp bảo hiểm y tế bổ sung

         Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về nộp bảo hiểm y tế, Phòng Công tác sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên trong Trường chấp hành nghiêm chỉnh những nội dung sau:

1. Về nộp bổ sung bảo hiểm y yế

- Đối tượng: Sinh viên chưa nộp Bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật;

- Thời gian nộp bổ sung: từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017;

- Địa điểm nộp    : Trạm Y tế- Tầng 2 Nhà E- Trường Đại học Luật Hà Nội

­- Mức thu:

Đối với sinh viên các khóa 40, 41 và 42: 491.000đ (Bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

Đối với sinh viên khóa 39: 245.700đ (Hai bốn mươi lăm nghìn bảy trăm đồng)

2. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên không nộp bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 về Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy:

“Sinh viên cố tình chậm nộp hoặc không nộp bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng sẽ chịu hình thức kỷ luật tùy theo mức độ từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học

Sau ngày 08/12/2017, Phòng Công tác sinh viên sẽ phối hợp với Trạm Y tế lập danh sách sinh viên không nộp bảo hiểm y tế và xử lý theo quy định của Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT.

Đề nghị tất cả sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội chấp hành nghiêm túc những nội dung trên.

 

 

P. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(Đã ký)

Vũ Phương Đông     

   

 

Danh sách sinh viên chưa nộp bảo hiểm y tế: Xem tại đây