Tuần sinh hoạt công dân- học sinh sinh viên Khoá 43 và 46

Đăng vào 12/12/2021 00:00

Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của nhà trường. Thông tin cho sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên - công dân. Đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu xã hội.

Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên trong 02 ngày (ngày 05/12/2021 và 12/12/2021) cho sinh viên 2 khoá 43 và 46. 

Ngày 05 tháng 12 năm 2021 Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa An ninh Chính trị nội bộ trực tiếp tham gia quán triệt những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể sinh viên Trường Đại học luật Hà Nội.

Ngày 12 tháng 12 năm 2021 ThS. Nguyễn Đồng Linh - Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Công tác Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên đã tham gia chia sẻ một chính sách đối với hoạt động tình nguyện; Công tác Đoàn – Hội trong sinh viên; ý thức trách nhiệm Công dân; tư tưởng, đạo đức lối sống; văn hóa ứng xử; ứng xử văn hóa trên mạng xã hội…Các nội dung công tác giáo dục thể chất, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác y tế trường học; giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội;