Cơ cấu tổ chức nhân sự

Đăng vào 07/08/2017 08:43

TRƯỞNG PHÒNG

1. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

1. Thầy Nguyễn Đỗ Trung P.104

1. Thầy Nguyễn Sơn Tùng P.104

CHUYÊN VIÊN

1. Thầy Phan Hùng Quang - Phụ trách khóa 42 Phòng B103

 

2. Thầy Đỗ Huy Hoàng - Phụ trách khóa 40 (4001-4028) Phòng B102

3. Cô Lê Huyền Linh - Phụ Trách Khóa 43

4. Cô Phan Thuỳ Dương - Phụ trách khóa 40 (4028-4040) và Khóa 43 Phòng B102

5. Thầy Vũ Gia Hoàng - Phụ trách khóa 41 và LTCQ01 Phòng B103

6. Cô Đặng Thị Hồng Thái - Phòng B102

7. Thầy Hoàng Đặng Hải Dương - Phòng B103