Cơ cấu tổ chức nhân sự

Đăng vào 07/08/2017 08:43:25

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phú

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

1. Nguyễn Đỗ Trung

2. Vũ Phương Đông

CHUYÊN VIÊN

1. Phan Hùng Quang

2. Đỗ Huy Hoàng

3. Lê Huyền Linh

4. Phan Thuỳ Dương

5. Vũ Gia Hoàng