Thông báo

Thông báo về việc đóng bảo hiểm Y tế xã hội năm học 2017 - 2018 của sinh viên các khóa 39, 40 và 41
Thực hiện kế hoạch số 2436/KH-ĐHLHN ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc triển khai công tác đóng bảo hiểm Y tế năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên khóa 39, 40 và 41 nội dung như thông báo dưới đây.
 
Mức thu học phí năm học 2017- 2018
Quyết định số 2314/QĐ-ĐHLHN ngày 03 tháng 08 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí hệ đại học