Kỷ luật sinh viên

Quyết định Kỷ luật
Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên thuê và nhờ người đi học hộ, học thay.
 
Vi phạm kỷ luật hội nghị khi tham gia sự kiện của Trường
Tiếp Đoàn lãnh đạo Tổ chức Global Bridges, CHLB Đức.