Kỷ luật sinh viên

Quyết định Kỷ luật ngày 10 tháng 2 năm 2020
Quyết định Kỷ luật ngày 10 tháng 2 năm 2020
 
Quyết định Kỷ luật ngày 4 tháng 12 năm 2019
Quyết định Kỷ luật ngày 4 tháng 12 năm 2019
 
Quyết định Kỷ luật ngày 21 tháng 6 năm 2019
Quyết định Kỷ luật ngày 21 tháng 6 năm 2019
 
Quyết định Kỷ luật ngày 19 tháng 4 năm 2019
Quyết định Kỷ luật ngày 19 tháng 4 năm 2019
 
Quyết định Kỷ luật ngày 04 tháng 12 năm 2018
Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên thuê và nhờ người đi học hộ, học thay.
 
Vi phạm kỷ luật hội nghị khi tham gia sự kiện của Trường
Tiếp Đoàn lãnh đạo Tổ chức Global Bridges, CHLB Đức.
 
Quyết định kỷ luật ngày 01 tháng 6 năm 2018
Quyết định kỷ luật đối với sinh viên nhờ người thi thay
 
Quyết định kỷ luật ngày 26 tháng 3 năm 2018
Quyết định đối với sinh viên nhờ người đi học thay và trộm cắp tài sản