Thông báo về việc trả lại học phí.

Đăng vào 09/01/2018 10:23

TRƯÒNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                  Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

                                                         THÔNG BÁO

                                                     V/v: Trả học phí

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Tài chính kế toán. Phòng Công tác sinh viên thông báo

một

số nội dung cụ thể liên quan đến việc trả học phí như sau.

  1. Trả lại học phí cho đối tượng được miễn, giảm học phí kỳ II (2016 - 2017) của sinh viên khóa 41
  2. ( Những sinh viên chưa nhận được đợt I)
  3. Trả lại học phí cho đối tượng được miễn, giảm Khóa 42 kỳ I ( 2017 – 2018) (Số sinh viên chưa nhận đợt I)
  4. Trả tiền đóng thừa của sinh viên các khóa tại học kỳ phụ năm học 2016 – 2017.
  • Thời gian: từ 8h00 ngày 10/01/2018 đến 17h00 ngày 15/01/2018.
  • Địa điểm: Phòng 102 nhà A ( Phòng tài chính kế toán) Trường Đại học Luật Hà Nội.
  • Chú ý: Khi đến nhận sinh viên mang theo thẻ sinh viên, hóa đơn nộp tiền.

Sau thời gian trên nhà Trường không chịu trách nhiệm đến việc trả lại học phí cho các đối tượng nêu trên.

                                                                 

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                    Nguyễn Văn Phú