Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công tác sinh viên

Đăng vào 07/08/2017 08:51

1. Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm và giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm của sinh viên;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên theo dõi, báo cáo về tình hình tư tưởng của sinh viên trong Trường và đề xuất những biện pháp giải quyết;

3. Tổ chức các đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; tổ chức cho sinh viên học tập các nội quy, quy chế, các chế độ chính sách có liên quan đến sinh viên trong quá trình học tập, tu dưỡng tại Trường;

4. Lập kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, tu dưỡng, rèn luyện và các phong trào văn, thể, mỹ trong sinh viên; phối hợp với các đơn vị và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trong tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và công tác phát triển Đảng trong sinh viên;

5. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ sinh viên và xác nhận các giấy tờ có liên quan đến sinh viên theo quy định của pháp luật và của Trường;

6. Tổ chức thực hiện quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường về công tác sinh viên; đề xuất các ý kiến về việc cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng của công tác sinh viên;

7. Chủ trì, phối hợp với các khoa chuyên môn và các đơn vị có liên quan để đánh giá, nhận xét sinh viên và đề xuất với Hội đồng khen thưởng và kỷ luật nhà trường có các hình thức khen thưởng và kỷ luật theo quy định;

8. Quản lý sinh viên nước ngoài đang học tập tại Trường và phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để giải quyết chế độ chính sách và các vấn đề có liên quan đến sinh viên nước ngoài;

9. Giải quyết chế độ chính sách đối với sinh viên theo quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội trình Hiệu trưởng quyết định;

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ theo từng kỳ, từng năm học cho sinh viên các khóa trình Hiệu trưởng quyết định;

11. Phối hợp với Phòng Quản trị trong việc bố trí chỗ ở cho sinh viên trong ký túc xá; phối hợp với Phòng Quản trị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trạm y tế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy ký túc xá của sinh viên; phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý sinh viên ngoại trú;

12. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến sinh viên đang học tập tại Trường; thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa Nhà trường với gia đình sinh viên để thông báo và phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến sinh viên;

13. Tổ chức tư vấn cho sinh viên về chương trình, kế hoạch học tập, hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; theo dõi, thống kê và báo cáo thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường;

14. Thực hiện công tác đầu mối xây dựng và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Trường;

15. Là đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ, học bổng cho các hoạt động đào tạo của Trường và hỗ trợ sinh viên theo quy định của pháp luật và của Trường.